Biomod/2012/TeamSendai/Team

From OpenWetWare

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Line 326: Line 326:
<h3>Masaru Tsuzawa</h3>
<h3>Masaru Tsuzawa</h3>
<h2>Senior</h2>
<h2>Senior</h2>
-
<h3>Shinnosuke TsuTsui</h3>
+
<h3>Shinnosuke Tsutsui</h3>
<div id="pop">
<div id="pop">

Revision as of 05:00, 22 October 2012

Team Sendai Top

Porter

Freshman

Kazuki Suto

Yoriko Hashida

Sophomore

Ushio Naito

Junior

Satoru Yoshizawa

Senior

Daisuke Kandatsu

Tube

Freshman

Takumi Koyama

Shunsuke Imai

Sophomore

Tomoki Aota

Junior

Kazuki Hirahara

Senior

Ban Okabayashi

Vecicle

Freshman

Mizuki Hayasaka

Azusa Hunabashi

Kenta Muranaka

Junior

Koichi Kurashima

Tomoyuki Hirano

Senior

Yusuke Sato


Simulation

Junior

Masaru Tsuzawa

Senior

Shinnosuke Tsutsui

Supervisor

Sophomore

Goro Yabu

Senior

Masahiro Endo

English Supervisor

Keitel Cervantes-Salguero