Biomod/2012/TeamSendai/Team

From OpenWetWare

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Line 62: Line 62:
<div id="pop">
<div id="pop">
-
<h1>Vecicle</h1>
+
<h1>Memblane</h1>
<h2>Freshman</h2>
<h2>Freshman</h2>
</html>
</html>

Revision as of 21:26, 27 October 2012

Team Sendai Top

Porter

Freshman

Kazuki Suto

Yoriko Hashida

Sophomore

Ushio Naito

Junior

Satoru Yoshizawa

Senior

Daisuke Kandatsu

Cylinder

Freshman

Takumi Koyama

Shunsuke Imai

Sophomore

Tomoki Aota

Junior

Kazuki Hirahara

Senior

Ban Okabayashi

Memblane

Freshman

Mizuki Hayasaka

Azusa Funabashi

Kenta Muranaka

Junior

Koichi Kurashima

Tomoyuki Hirano

Senior

Yusuke Sato


Simulation

Junior

Masaru Tsuzawa

Senior

Shinnosuke Tsutsui

Supervisor

Sophomore

Goro Yabu

Senior

Masahiro Endo

English Supervisor

Keitel Cervantes-Salguero

Personal tools