Biomod/2012/TeamSendai/Team

From OpenWetWare

< Biomod | 2012
Revision as of 06:41, 26 October 2012 by Kazuki Hirahara (Talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Team Sendai Top

写真を撮る

Porter

Freshman

Kazuki Suto

Yoriko Hashida

Sophomore

Ushio Naito

Junior

Satoru Yoshizawa

Senior

Daisuke Kandatsu

Tube

Freshman

Takumi Koyama

Shunsuke Imai

Sophomore

Tomoki Aota

Junior

Kazuki Hirahara

Senior

Ban Okabayashi

Vecicle

Freshman

Mizuki Hayasaka

Azusa Funabashi

Kenta Muranaka

Junior

Koichi Kurashima

Tomoyuki Hirano

Senior

Yusuke Sato


Simulation

Junior

Masaru Tsuzawa

Senior

Shinnosuke Tsutsui

Supervisor

Sophomore

Goro Yabu

Senior

Masahiro Endo

English Supervisor

Keitel Cervantes-Salguero