Team Member


Freshman


Kota Kurosawa
Masataka Tashiro
Norihiro Iwamoto
Ryoma Toyosato
Yohei Kon
Yuichiro Ogawa

Sophomore


Shunsuke Imai
Yoriko Hashida

Junior


Judith Merz
Koichiro Katayama
Ryo Kageyama
Takahiro Tomaru
Takuto Hosoya
Thanapop Rodjana