IGEM:PennState/Labbook/ChrisBuckno/XylR promXylFnoCRP

From OpenWetWare

< IGEM:PennState | Labbook/ChrisBuckno
Revision as of 12:35, 21 June 2007 by Cbuckno (Talk | contribs)
(diff) ←Older revision | Current revision (diff) | Newer revision→ (diff)
Jump to: navigation, search

TGGAATGATGAAACTGGGTAATTC CTCGAAGA GAAAAATGCA ATAAGTACAA TTGCGCAACA AAAGTAAGAT CTCGGTCATA AATCAAGAAA TAAACCAAAA ATCGTAATCG AAAGATAAAA ATCTGTAATT GTTTTCCCCT GTTTAGTTGC TAAAAATTGG TTACGT TTATCGCGGTGATTGTTACTTAT

Personal tools