Tsinghua/2007/people

From OpenWetWare

Revision as of 15:22, 26 October 2007 by Lijun Zhou (Talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Contents

Resources

Team Member

Image:chenchen.jpgimage:likeyu.jpgimage:yuzhou.jpg
ChenChenKeyu LeeZhou Yu
image:zhoulijun.jpgimage:jiangming.jpgimage:dongpeng.jpg
Li Junzhou(Team Leader)Ming JiangDong Peng
image:zhaoxinyu.jpgimage:liuyexing.jpg
Xinyu ZhaoYexing Liu

Advisors

image:songxindong.jpgimage:liuzhe.jpgimage:Yuzhou.jpg
Xindong SongZhe LiuZhenyu Shi
Photo Xindong Song
Photo Zhe Liu
Photo Zhenyu Shi

Instructors

PhotoProf. Guoqiang Chen
Photo Dr.Feng Xu
Personal tools