Tsinghua/2007/people

From OpenWetWare

Revision as of 15:39, 26 October 2007 by Zhou Yu (Talk | contribs)
Jump to: navigation, search

    RESOURCE

Team Member

Image:chenchen.jpgimage:likeyu.jpgimage:yuzhou.jpg
ChenChen 陈琛Keyu Li 李可喻Zhou Yu 余宙
image:zhoulijun.jpgimage:jiangming.jpgimage:dongpeng.jpg
Lijun Zhou 周丽君(Team Leader)Ming Jiang 蒋明Peng Dong 董鹏
image:zhaoxinyu.jpgimage:liuyexing.jpg
Xinyu Zhao 赵昕宇Yexing Liu 刘也行

Advisors

image:songxindong.jpgimage:liuzhe.jpgimage:shizhenyu.jpg
Xindong Song 宋欣东Zhe Liu 刘喆Zhenyu Shi 石振宇

Instructors

Professor Guoqiang Chen 陈国强image:chenguoqiang.jpg
Dr. Feng Xu 徐峰image:xufeng.jpg
Personal tools