Tsinghua/2007/people

From OpenWetWare

Revision as of 16:26, 26 October 2007 by Zhou Yu (Talk | contribs)
Jump to: navigation, search

                                             RESOURCE   

Team Member

Image:chenchen.jpgimage:likeyu.jpgimage:yuzhou.jpg
 ChenChen 陈琛 Keyu Lee 李可喻 Zhou Yu 余宙
image:zhoulijun.jpgimage:jiangming.jpgimage:dongpeng.jpg
 Lijun Zhou  周丽君 Ming Jiang 蒋明 Dong Peng 董鹏
   Team Leader
image:zhaoxinyu.jpgimage:liuyexing.jpg
 Xinyu Zhao 赵昕宇 Yexing Liu  刘也行

Advisors

image:songxindong.jpgimage:liuzhe.jpgimage:shizhenyu.jpg
Xindong SongZhe LiuZhenyu Shi

Instructors

Prof. Guoqiang Chenimage:chenguoqiang.jpg
Dr. Feng Xuimage:xufeng.jpg
Personal tools