X:Publications

From OpenWetWare

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Line 1: Line 1:
-
'''Starting from '''2010 August''':
+
'''Starting from 2010 August''':
'''
'''

Revision as of 08:06, 29 June 2011

Starting from 2010 August:

1. CHARACTERIZATION OF QUANTITATIVE FRET SENSORS FOR FLUORESCENCE MOLECULAR TOMOGRAPHY

Author Block: Qing Liu, Xin Xie, Yi Zhang, Yanyan Xu, Yue Zhang, Xin Liu, Jing Bai, Xiaodong Liu.

Tsinghua University, Beijing, China.

Biophysics Society Annual Meeting, March 2011 at Baltimore, MD, USA

Personal tools