X:Publications

From OpenWetWare

Revision as of 08:05, 29 June 2011 by Xiaodong Liu (Talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Starting from 2010 August:

1. CHARACTERIZATION OF QUANTITATIVE FRET SENSORS FOR FLUORESCENCE MOLECULAR TOMOGRAPHY

Author Block: Qing Liu, Xin Xie, Yi Zhang, Yanyan Xu, Yue Zhang, Xin Liu, Jing Bai, Xiaodong Liu.

Tsinghua University, Beijing, China.

Biophysics Society Annual Meeting, March 2011 at Baltimore, MD, USA

Personal tools