Team Member

Freshman


Kota Kurosawa
Masataka Tashiro
Norihiro Iwamoto
Ryoma Toyosato
Yohei Kon
Yuichiro Ogawa

Sophomore


Sunsuke Imai
Yoriko Hasida

Junior


Koichiro Katayama
Ryo Kageyama
Takahiro Tomaru
Takuto Hosoya
Thanapop Rodjana