Biomod/2012/TeamSendaiA/Member

From OpenWetWare

< Biomod | 2012(Redirected from Team.html)
Jump to: navigation, search

Team Sendai Top

Team Sendai B

team sendai B

Sophomore

team sendai B2

Freshman

team sendai B1

Team Sendai A

Junior

Koichi Kurashima
Masaru Tsuzawa
Tomoyuki Hirano
Kazuki Hirahara
Satoru Yoshizawa

Senior

Masahiro Endo
Daisuke Kandatsu
Yusuke Sato
Shinnosuke Tsutsui
Ban Okabayashi

Menter

Shogo Kudo
Yumiko Kumagai
Keitel Cervantes-Salguero

Personal tools